26

Xiangxing Xu, Jing Zhuang and Xun Wang*. SnO2 Quantum Dots and Quantum Wires: Controllable Synthesis, Self-assembled 2D Architectures and Their Gas Sensing Properties. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 12527-12535.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja8040527

108

25

Shi Hu, Xun Wang*. Single-Walled MoO3 Nanotubes. J. Am. Chem. Soc. 2008,130, 8126-8127.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja801448c

109

24

Xin Liang, Xun Wang*, Yuan Zhuang, Biao Xu, Simin Kuang, Yadong Li*. Formation of CeO2-ZrO2 Solid Solution Nanocages with Controllable Structures via Kirkendall Effect. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 2736-2737.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja7109629

110

23

Xin Liang, Biao Xu, Simin Kuang, Xun Wang*, Multi-Functional Inorganic-Organic Hybrid Rare Earth Microcapsules. Adv. Mater. 2008, 20, 3739-3744.

22

Xiangxing Xu, Xun Wang*, Amjad Nisar, Xin Liang, Jing Zhuang, Shi Hu, Yuan Zhuang. Combinatorial Hierarchically-ordered 2-D Architectures self-assembled from Nanocrystal Building Blocks. Adv. Mater. 2008, 20, 3702-3708.

21

Xun Wang*, Jing Zhuang, Ziyang Huo, Shi Hu, Yadong Li. Covalence-like Interactions between Artificial Atoms inside Silver Supercrystals. Inorg. Chem. 2008, 47, 543-547.