2014

111.Zhicheng Zhang, Biao Xu, Xun Wang*. Engineering Nanointerfaces for Nanocatalysis. Chem. Soc. Rev.2014, 43, 7870-7886. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/CS/C3CS60389J

110.Zhicheng Zhang, Yifeng Chen, Su He, Jingchao Zhang, Xiaobin Xu, Yong Yang, Farhat Nosheen, Faisal Saleem, Wei He, and Xun Wang*. Hierarchical Zn/Ni-MOF-2 Nanosheet-Assembled Hollow Nanocubes for Multicomponent Catalytic Reactions. Angew. Chem. Int. Ed.2014, 53, 12517-12521. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201406484/abstract

109.Biao Xu, Peilei He, Huiling Liu, Pengpeng Wang, Gang Zhou, Xun Wang*. 1D-2D Helical CdS-ZnIn2S4 Hetero-nanostructure. Angew. Chem. Int. Ed.2014, 53, 2339-2343. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201310513/abstract

108.Zhi-cheng Zhang, Xiao-bin Xu, Jing-chao Zhang, Guo-lei Xiang, Biao Xu, Pei-lei He, Farhat Nosheen, Faisal Saleem, Xun Wang*. Well-defined Metal-Organic Framework Hollow Nanocages. Angew. Chem. Int. Ed.2014, 53, 429-433. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201308589/abstract

107.Peilei He, Biao Xu, Peng-peng Wang, Huiling Liu, Xun Wang*. A Monolayer Polyoxometalate Superlattice. Adv. Mater.2014, 26, 4339-4344. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201400856/abstract

106.Jingchao Zhang, Yong Yang, Zhicheng Zhang, Pengpeng Wang, Xun Wang*. Biomimetic Multifunctional Nanochannels based on the Asymmetric Wettability of Heterogeneous Nanowire Membrane. Adv. Mater.2014, 26, 1071-1075. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201304270/abstract

105.Peng-peng Wang, Hongyu Sun, Yongjun Ji, Wenhai Li, Xun Wang*. Three-Dimensional Assembly of Single-Layered MoS2. Adv. Mater.2014, 26, 964-969. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201304120/abstract

104.Biao Xu, Hao Yang, Gang Zhou, Xun Wang*. Strong Metal-Support Interactions in Size-Controlled Monodisperse Palladium-Hematite Nano- Heterostructures during a Liquid-Solid Heterogeneous Catalysis. Sci. China Mater.2014, 57, 34-41. http://link.springer.com/article/10.1007/s40843-014-0001-3

103.Kai Wang, Zhicheng Zhang, Xun Wang*, Yadong Li. Inorganic nanocrystals: from molecular design to systematic engineering. Particuology2014, 17, 1-10. (invited review) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674200114000637

102.Jingchao Zhang, Yong Yang, Zhicheng Zhang, Xiaobin Xu, Xun Wang*. Rapid Synthesis of Mesoporous Hollow NixCo3-x(PO4)2 Shells Showing Enhanced Electrocatalytic and Surpercapacitor Performances. J. Mater. Chem. A2014, 2, 20182. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/TA/C4TA05278A#!divAbstract

101.Junfeng Hui, Xun Wang*. Hydroxyapatite nanocrystals: colloidal chemistry, assembly and their biological applications. Inorg. Chem. Front.2014, 1, 215-225. (invited review) http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/QI/c3qi00087g#!divAbstract

100.Guolei Xiang, Yong Long, Jie He, Biao Xu, Haitao Liu*, Xun Wang*. Unusual Enrichment and Assembly of TiO2 Nanocrystals at Water/Hydrophobic Interfaces in a Pure Inorganic Phase. Langmuir2014, 30, 617-623. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la403736k

99.Li Luo, Peng-peng Wang, Dengwei Jing*, Xun Wang*. Self-assembly of TiO2 Nanoparticles into Chains, Films and Honeycomb Networks. CrystEngCommun2014, 16, 1584-1591. (themed issue of Nanocrystal Growth via Oriented Attachment) http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/CE/c3ce41709c