2018

183.Haozhou Yang, Bin Wang, Haoyi Li, Bing Ni, Kai Wang, Qiang Zhang, and Xun Wang*, Adv. Energy Mater. 2018, 1801839, doi: 10.1002/aenm.201801839.

Trimetallic Sulfde Mesoporous Nanospheres as Superior Electrocatalysts for Rechargeable Zn–Air Batteries

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.201801839

182.Chaozhong Li, Qiang Yuan*, Bing Ni, Ting He, Siming Zhang, Yong Long, Lin Gu & Xun Wang*, Nat. Commun. 2018, 3702

Dendritic defect-rich palladium–copper–cobalt nanoalloys as robust multifunctional non-platinum electrocatalysts for fuel cells

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06043-1

181.Haozhou Yang, Xun Wang*, Adv. Mater. 2018,1800743. (Invited review)

Secondary-Component Incorporated Hollow MOFs and Derivatives for Catalytic and Energy-Related Applications

https://doi.org/10.1002/adma.201800743

180.Ting He, Xiaobin Xu, Bing Ni, Haifeng Lin, Chaozhong Li, Wenping Hu and Xun Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, DOI: 10.1002/anie.201804792. (selected as VIP)

Metal-Organic Framework-Based Microcapsules

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201804792

179.Bing Ni, Yuang Shi, Xun Wang*, Adv. Mater. 2018,1802031. (Invited review, Hall of Fame)

The Sub‐Nanometer Scale as a New Focus in Nanoscience

https://doi.org/10.1002/adma.201802031

178. Haoyi Li, Shuangming Chen, Ying Zhang, Qinghua Zhang, Xiaofan Jia, Qi Zhang, Lin Gu, Xiaoming Sun, Li Song and Xun Wang*, Nat. Commun. 2018,9, 2452

Systematic design of superaerophobic nanotubearray electrode comprised of transition-metal sulfides for overall water splitting

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04888-0

177. Muhammad Aurang Zeb Gul Sial, Muhammad Aizaz Ud Dina and Xun Wang*, Chem. Soc. Rev. 2018, doi: 10.1039/C8CS00113H. (Invited Review)

Metallic Transition-Metal Dichalcogenide Nanocatalysts for Energy Conversion

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cs/c8cs00113h

176. Haoyi Li, Xiaofan Jia, Qi Zhang, and Xun Wang*, Chem 2018, doi: 10.1016/j.chempr.2018.03.012. (Invited Review)

Metallic Transition-Metal Dichalcogenide Nanocatalysts for Energy Conversion

https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(18)30125-6

175. Bing Ni, Peng He, Wenxin Liao, Shuangming Chen, Lin Gu, Yue Gong, Kai Wang, Jing Zhuang, Li Song, Gang Zhou, Xun Wang*, Small 2018, 1703749.

Surface Oxidation of AuNi Heterodimers to Achieve High Activities toward Hydrogen/Oxygen Evolution and Oxygen Reduction Reactions

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201703749

174. Ting He, Bing Ni, Simin Zhang, Yue Gong, Haiqing Wang, Lin Gu, Jing Zhuang, Wenping Hu, Xun Wang*, Small 2018, 1703929.

Ultrathin 2D Zirconium Metal-Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Photocatalysis.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201703929

173. Bing Ni, Ting He, Jia-ou Wang, Simin Zhang, Chen Ouyang, Yong Long, Jing Zhuang and Xun Wang*, Chem. Sci. 2018, 9, 2762-2767.

The formation of (NiFe)S2 pyrite mesocrystals as efficient pre-catalysts for water oxidation

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sc/c7sc05452a#!divAbstract

172. Ting He, Shuangming Chen, Bing Ni, Yue Gong, Zhao Wu, Li Song, Lin Gu, Wenping Hu and Xun Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 3493.

Zirconium–Porphyrin-Based Metal–Organic Framework Hollow Nanotubes for Immobilization of Noble-Metal Single Atoms

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201800817

171. Bing Ni, Kai Wang, Ting He, Yue Gong, Lin Gu, Jing Zhuang, Xun Wang*, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702313.

Mimic the Photosystem II for Water Oxidation in Neutral Solution: A Case of Co3O4

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201702313/full