2020

224.Yue Zhou, Lirong Zheng, Deren Yang, Haozhou Yang, Qichen Lu, Qinghua Zhang, Lin Gu, and Xun Wang*, Small Methods 2020, 2000991.

Enhancing CO2 Electrocatalysis on 2D Porphyrin-Based Metal–Organic Framework Nanosheets Coupled with Visible-Light

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202000991

223.Junli Liu, Shibin Wang, Nan Liu, Deren Yang, Hongwei Wang,* Hanshi Hu,* Jing Zhuang, and Xun Wang*, Small 2020, 2006260.

Au-Polyoxometalates A-B-A-B Type Copolymer-Analogue Sub-1 nm Nanowires

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202006260

222.Junli Liu, Nan Liu, Hongwei Wang*, Wenxiong Shi*, Jing Zhuang, and Xun Wang*, J. Am. Chem. Soc. 2020, 17557.

Hybrid MoO3-POM sub-1 nm nanobelt superstructures

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07375

221.Qichen Lu, Wenxiong Shi, Haozhou Yang, and Xun Wang*, Adv. Mater. 2020, 2001544.

Nanoconfined Water‐Molecule Channels for High‐Yield Solar Vapor Generation under Weaker Sunlight

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202001544

220.Deren Yang, Shouwei Zuo, Haozhou Yang, Yue Zhou and Xun Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 18954.

Freestanding millimeter‐scale porphyrin‐based monoatomic layers with 0.28 nm thickness for CO2 electrocatalysis

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202006899

219.Haozhou Yang, Deren Yang, and Xun Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 15527.

POM-incorporated CoO nanowires for enhanced photocatalytic syngas production from CO2

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202004563

218.Deren Yang, Bing Ni and Xun Wang*, Adv. Energy Mater. 2020, 2001142.

Heterogeneous Catalysts with Well‐Defined Active Metal Sites toward CO2 Electrocatalytic Reduction

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202001142

217.Simin Zhang and Xun Wang*, ACS Mater. Lett. 2020, 2, 639-643.

Sub-One-Nanometer Nanomaterials Showing Polymer-Analogue Properties

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmaterialslett.0c00149

216.Qingda Liu and Xun Wang*, Matter 2020, 2, 816-841.

Polyoxometalate Clusters: Sub-nanometer Building Blocks for Construction of Advanced Materials

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238520300205?via%3Dihub

215.Yongji Wang, Ningqiang Gong, Yujie Li, Qichen Lu, Xun Wang, Jinghong Li*, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1735-1739.

Atomic-level Nanorings (A-NRs) therapeutic agent for photoacoustic imaging and photothermal/photodynamic therapy of cancer

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b11553

214.Xianju Zhang, Xianxin Wu, Xiaoyu Liu, Gaoyu Chen, Yongkai Wang, Jianchun Bao, Xiangxing Xu,* Xinfeng Liu,* Qi Zhang, Kehan Yu, Wei Wei, Jingjing Liu, Jun Xu, Hua Jiang, Peng Wang, Xun Wang*, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4464-4471.

Heterostructural CsPbX3-PbS (X=Cl, Br, I) Quantum Dots with Tunable Vis-NIR Dual Emission

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.9b13681

214.Fang Yang, JinYu Ye, Qiang Yuan*, Xiaotong Yang, Zixuan Xie, Fengling Zhao, Zhiyou Zhou, Lin Gu, Xun Wang*, Adv. Func. Mater. 2020, 1908235.

Ultrasmall Pd-Cu-Pt Trimetallic Twin Icosahedrons Boost the Electrocatalytic Performance of Glycerol Oxidation at the Operating Temperature of Fuel Cells

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/QI/C9QI00962K

213.Chen Ouyang, Xun Wang*, Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 28-36.

Recent progress in pyrolyzed carbon materials as electrocatalysts for oxygen reduction reaction

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/QI/C9QI00962K

212.Simin Zhang, Wenxiong Shi, Shujian Rong, Shuzhou Li*, Jing Zhuang, and Xun Wang*, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 3, 1375-1381.

Chirality Evolution from Sub-1 Nanometer Nanowires to the Macroscopic Helical Structure

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b10900