2015

135.Peilei He, Haoyi Li, Huiling Liu, Xun Wang*. Generalized Synthesis of Hierarchical Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets from Polyoxometalates. ChemNanoMat,2015, 2, 665–670. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cnma.201500188/full

134.Haoyi Li and Xun Wang*. Three-dimensional architectures constructed using two-dimensional nanosheets. Sci. China Chem.2015, 58, 1792-1799. http://link.springer.com/article/10.1007/s11426-015-5511-x

133.Yong Yang, Xiaobin Xu, Xun Wang*. Synthesis of Mo-based nanostructures from organic–inorganic hybrids with enhanced electrochemical properties for water splitting. Sci. China Mater.2015, 58, 775-784 http://link.springer.com/article/10.1007/s40843-015-0088-4

132.Bing Ni, Huiling Liu, Peng-peng Wang, Jie He, Xun Wang*. General Synthesis of Inorganic Single-Walled Nanotubes. Nature Commun.2015, 6, 8756. http://www.nature.com/ncomms/2015/151029/ncomms9756/full/ncomms9756.html

131.Yong Yang, Shitong Wang, Jingchao Zhang, Haoyi Li, Zilong Tang, Xun Wang*. Nanosheet-Assembled MoSe2 and S-doped MoSe2-x Nanostructures for Lithium Storage Properties and Hydrogen Evolution Reactions. Inorg. Chem. Front.2015, 2, 931-937. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/QI/C5QI00126A

130.Yong Yang, Jingchao Zhang, Jing Zhuang, Xun Wang*. Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Nanostructures from Polyurethane Sponge for Bioimaging and Catalysis. Nanoscale2015, 7, 12284-12290. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/NR/C5NR03481G

129.Biao Xu, Haoyi Li, Hao Yang, Wentian Xiang, Gang Zhou, Yue Wu*, Xun Wang*. Colloidal 2D-0D Lateral Nanoheterostructures: a Case Study of Site-Selective Growth of CdS Nanodots onto Bi2Se3 Nanosheets. Nano Lett.2015, 15, 4200-4205. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b01464

128.Guolei Xiang, Hongli Guo, Biao Xu, Yong Long, Jie He, Jin Zhao, Xun Wang*. Ultrathin 2D Nanolayer of RuO2 Effectively Enhances Charge Separation in the Photochemical Processes of TiO2. Small2015, 11, 4469-4474. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/smll.201501088/full

127.Xiaobin Xu, Zhicheng Zhang, Xun Wang*. Well-defined Metal-Organic-Framework Hollow Nanostructures for Catalytic Reactions Involving Gases. Adv. Mater.2015, 27, 5365-5371. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201600345/full

126.Xiaobin Xu, Yan Lu, Yong Yang, Farhat Nosheen, Xun Wang*. Tuning the Growth of Metal-Organic Framework Nanocrystals by Using Polyoxometalates as Coordination Modulators. Sci. China Mater.2015, 58, 370-377. . http://link.springer.com/article/10.1007/s40843-015-0053-2

125.Xun Wang. Chemically Synthetic Graphdiynes: Application in Energy Conversion Fields and the Beyond. Sci. China Mater.2015, 58, 347-348. http://link.springer.com/article/10.1007/s40843-015-0050-5

124.Bing Ni, Xun Wang*. Nanostructure Formation via Post Growth of Particles. CrystEngComm2015, 17, 6796-6808. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CE/C5CE00417A

123.Bing Ni, Xun Wang*. Face the Edges: Catalytic Active Sites of Nanomaterials. Adv. Sci.2015, 2, 1500085. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201500085

122.Peng-peng Wang, Haoyi Li, Huiling Liu, Peilei He, Biao Xu, Xun Wang*. Zinc Sulfide Nanosheet-based Hybrid Superlattices with Tunable Architectures Showing Enhanced Photo-electrochemical Properties. Small2015, 11, 3909-3915 http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/smll.201500610/full

121.Bing Ni, Xun Wang*. Edge Overgrowth of Spiral Bimetallic Hydroxides Ultrathin-Nanosheets for Water Oxidation. Chem. Sci.2015, 6, 3572-3576. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/SC/C5SC00836K

120.Huiling Liu, Farhat Nosheen, Xun Wang*. Noble Metal Alloy Complex Nanostructures: Controlled Synthesis and Their Electrochemical Properties. Chem. Soc. Rev.2015, 44, 3056-3078. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CS/C4CS00478G

119.Shi Hu, Haoyi Li, Huiling Liu, Peilei He, Xun Wang*. Nanocrystals of Uranium Oxide: Controlled Synthesis and Enhanced Electrochemical Performance of Hydrogen Evolution by Ce-doping. Small2015, 11, 2624-2630.. . http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/smll.201403245/full

118.Faisal Saleem, Biao Xu, Bing Ni, Huiling Liu, Farhat Nosheen, Haoyi Li, Xun Wang*. Atomically-Thick Pt-Cu Nanosheets: Self Assembled Sandwich and Nanoring Structures. Adv. Mater.2015, 27, 2013-2018. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201405319/full

117.Biao Xu, Gang Zhou*, Xun Wang*. Rational synthesis and the structure-property relationships of nanoheterostructures: a combinative study of experiments and theory. NPG Asia Mater.2015, 7, e164 http://www.nature.com/am/journal/v7/n3/full/am20154a.html

116.Yong Yang, Jingchao Zhang, Shitong Wang,Xiaobin Xu, Zhicheng Zhang, Pengpeng Wang, Zilong Tang, Xun Wang*. Facile and Generalized Encapsulations of Inorganic Nanocrystals with Nitrogen-doped Carbonaceous Coatings for Multifunctionality. Nanoscale2015, 7, 3254-3262. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sc/c5sc03554f

115.Da-Bing Huang, Pei-Lei He, Qiang Yuan*, Xun Wang*. Size-Controllable Synthesis of Trimetallic RhPdPt Island-Shaped Nanoalloys with Enhanced Electrocatalytic Performance for Ethanol Oxidation in Alkaline Medium. Chem. Asian J.2015, 10, 608-613. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.201403310/full

114.Yanyan Zhao, Hongyu Sun, Limin Liu, Ruilong Zong, Huaqiang Cao, Zhicheng Zhang, Xun Wang, Jun Luo*, Jing Zhu*. Space-Confined Creation of Nanoframes In Situ on Reduced Graphene Oxide. Small2015, 11, 1512-1518. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/smll.201402438/full

113.Farhat Nosheen, Zhi-cheng Zhang, Guo-lei Xiang, Biao Xu, Yong Yang, Faisal Saleem, Xiao-bin Xu, Jing-Chao Zhang, Xun Wang*. Three-Dimensional Hierarchical Pt-Cu Superstructures. Nano Res.2015, 8, 832-838. http://link.springer.com/article/10.1007/s12274-014-0565-1

112.Jie He, Huiling Liu, Biao Xu, Xun Wang*. Highly Flexible Sub-1nm Tungsten Oxide Nanobelts as Efficient Desulfurization Catalysts. Small2015, 11, 1144-1149. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/smll.201401273/full