2024

281.Fenghua Zhang, Haoyang Li, Zhong Li*, Qingda Liu*, Xun Wang*, Nature Synthesis. 2024,s44160-024-00569-7

Phase engineering of polyoxometalate assembled superstructures

hthttps://www.nature.com/articles/s44160-024-00569-7

280.Simin Zhang*, Jiangxiao Li, Wenxiong Shi, Jiatao Zhang, Xun Wang*, Advanced Functional Materials. 2024,202405243

Freestanding Scattering Polarizer Assembled with Subnanowires and Liquid Crystals

https://doi.org/10.1002/adfm.202405243

279.Fengling Zhao, Qiang Yuan*, Siyang Nie*, Liang Wu, Xun Wang*, Journal of Energy Chemistr. 2024,92, 142-150

Modified electronic structure and enhanced hydroxyl adsorption make quaternary Pt-based nanosheets efficient anode electrocatalysts for formic acid-/alcohol-air fuel cells

10.1016/j.jechem.2023.12.042

278.Huaiyun Ge, Lirong Zheng, Guobao Yuan, Wenxiong Shi, Junli Liu*, Yu Zhang*, and Xun Wang, J. Am. Chem. Soc. 2024,146, 15, 10735–10744

Polyoxometallate Cluster Induced High-Entropy Oxide Sub-1 nm Nanosheets as Photoelectrocatalysts for Zn–Air Batteries

10.1021/jacs.4c00652

277.Qingda Liu, Zhou Sheng, Wenxiong Shi, Xijun Cheng, Xiangxing Xu, and Xun Wang*, J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 18, 12819–12827

Tuning the Chirality Evolution in Achiral Subnanometer Systems by Judicious Control of Molecule Interactions

10.1021/jacs.4c03378

276. Maria C. Dipalo, Biao Yu, Xijun Cheng, Siyang Nie, Junli Liu, Wenxiong Shi, Fenghua Zhang*, Qingda Liu* and Xun Wang*, Nanoscale 2024

Microwave-assisted synthesis of polyoxometalate-Dy2O3 monolayer nanosheets and nanotubes

10.1039/d4nr00323c

275. Minzheng Yang, Haoyang Li, Jian Wang, Wenxiong Shi, Qinghua Zhang, Hanzheng Xing, Weibin Ren, Binzhou Sun, Mengfan Guo, Erxiang Xu, Nannan Sun, Le Zhou, Yao Xiao, Mufeng Zhang, Zhong Li, Jiayu Pan, Jianyong Jiang, Zhonghui Shen, Xiaoyan Li, Lin Gu, Ce-Wen Nan, Xun Wang* & Yang Shen*, Nature Energy 9, 143–153 (2024)

Roll-to-roll fabricated polymer composites filled with subnanosheets exhibiting high energy density and cyclic stability at 200°C

10.1038/s41560-023-01416-3