2021

226.Deren Yang, Shouwei Zuo, Haozhou Yang, Prof. Xun Wang*, Adv. Energy Mater. 2021, 202100272.

Single-unit-cell Catalysis of CO2 Electroreduction over Sub-1 nm Cu9S5 Nanowires

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202100272

225.Simin Zhang, Nan Liu, Hongwei Wang, Qichen Lu, Wenxiong Shi* and Xun Wang*, Adv. Mater. 2021, 202100576.

Sub‐Nanometer Nanobelts Based on Titanium Dioxide/Zirconium Dioxide–Polyoxometalate Heterostructures

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202100576